YAMATO INDUSTRY (THAILAND) CORP., LTD.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ https://www.yit.co.th  ดำเนินการโดยบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ท่านต้องอ่านเงื่อนไขการใช้งานและข้อตกลงก่อนใช้เว็บไซต์นี้

เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงแต่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพกราฟฟิก และข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การสะกดผิด รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนในลักษณะอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนดังกล่าว เราจะจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูล เพื่อเป็นการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น

สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฏหมาย

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ https://www.yit.co.th  และลิขสิทธิ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเป็นของบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ คัดลอก แก้ไข หรือการนำไปประยุกต์ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา หรือเจ้าของเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นๆ

ข้อปฏิเสธการรับประกัน

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ https://www.yit.co.th  ถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันว่าการเข้าถึงหรือใช้งานบริการจะปราศจากข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องของบริการจะได้รับการแก้ไข เราจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายนอก

เราไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์ภายนอก หรือบริการจากเว็บไซต์อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม เราสละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การจำกัดความรับผิดชอบทางกฏหมาย

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่อง หรือเกิดจากการลงโทษ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การขัดจังหวะทางธุรกิจ ชื่อเสียงหรือค่าความนิยมทางธรุกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้บริการหรือข้อมูล การไม่สามารถใช้บริการหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชั่วคราวหรือถาวร การลบหรือสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาหรือข้อมูลหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ข้อจำกัดข้างต้นนี้จะมีผลบังคับใช้เสมอ ไม่ว่าบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด จะได้รับทราบหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การรับผิดชอบของบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด จะจำกัดแค่ขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาตเท่านั้น

เนื้อหาที่ถูกส่งมา

ข้อมูล หรือเนื้อหาต่างๆ ที่ท่านส่งหรือประกาศบนเว็บไซต์ สำหรับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดูแลและการจัดการอย่างเหมาะสม

เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดต่างๆ ที่ท่านส่ง หรือประกาศบนเว็บไซต์ ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางบริษัท ยามาโตะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีพันธะข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยเป็นไปตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศและการที่ท่านใช้บริการหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราต่อไป หลังจากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดดังกล่าว

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้